The Borzoi Files
Logo [ Login ]

Browse Dogs

Displaying 1-8 of 8 dogs
name sire dam sex birth year
Achill MarswindArmawir Sixta Barra Armawira van de Morgenstond male 1948
Ajax MarswindArmawir Sixta Barra Armawira van de Morgenstond male 1948
Aliaska MarswindArmawir Sixta Barra Armawira van de Morgenstond female 1948
Aljechien MarswindArmawir Sixta Barra Armawira van de Morgenstond male 1948
Almadyn MarswindArmawir Sixta Barra Armawira van de Morgenstond male 1948
Almaska MarswindArmawir Sixta Barra Armawira van de Morgenstond female 1948
Anuschka MarswindArmawir Sixta Barra Armawira van de Morgenstond female 1948
Atiakka MarswindArmawir Sixta Barra Armawira van de Morgenstond female 1948